Politika kvality

DuoTech s.r.o. Kladno v rámci své strategie řízení výroby a kvality výrobků vychází z níže uvedených zásad politiky jakosti DuoTech s.r.o. a v následujícím období bude:

• pro stávající zákazníky vyrábět a dodávat výrobky v kvalitě, která plně odpovídá požadavkům uvedeným v kupních smlouvách, při zajištění úplného obchodního servisu.
• provádět veškerá dostupná opatření, která účinně zamezí vzniku reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání. Plnou spokojenost zákazníků bude soustavně sledovat a vyhodnocovat.
• získávat nové a udržovat stávající zákazníky poskytováním komplexních služeb, zajišťující plně jejich požadavky. U potenciálních zákazníků bude zvyšovat povědomost o úrovni jakosti a možnostech užití výrobků společnosti.
• zavádět nové progresivní technologie a rozšiřovat sortiment výrobků a tím zajišťovat schopnost firmy plnit budoucí požadavky zákazníků, přitom bude vycházet z poznaných požadavků zákazníků.
• přenášet do kvality výrobků a služeb dlouholeté výrobní zkušenosti.
• uplatňovat při řízení kvality procesní přístup, jednotlivé procesy bude neustále zlepšovat a zvyšovat jejich efektivitu.
• rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců s důrazem na výchovu nových odborníků, inspirovat zaměstnance k rozvoji jednotlivých prvků kvality a k neustálému zlepšování systému řízení kvality.

Základní podmínkou dosažení cílů politiky kvality je dodržování kvality práce na všech úrovních a při všech činnostech ovlivňujících kvalitu výrobků. Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec DuoTech s.r.o. v rozsahu funkce, kterou zastává a v rozsahu svých pracovních povinností.
Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance DuoTech s.r.o.
Vedení společnosti poskytne účinnou pomoc, informační zajištění a školení svým pracovníkům všude tam, kde je indikována potřeba k úspěšnému zajištění naplnění politiky kvality.